Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rjHR. NEDERLANDEN. 25$

Frankrijk ontworpen, duister en vol van zwaarigheden. Zij gaven den Penfionaris Buis bevel , na Engeland, het beftemde Gezantfchap, te vertrekken,

de Koningin kennis te geeven van 't geen hun in 9, 'c Franfche ontwerp mishaagde , en haare Maje,, fteit tellens af te maaiien3 op zulk een losfen voet '„ de Vrede-handeling te openen." Boven al oordeelden zij, dat hunne belangen, ten opzigte van de Barrière, niet genoeg in 't oog gehouden waren, doch Lord St. John hadt verklaard, dat het Engelands belang niet was, die zo uitgeftrekt en Berk te doen zijn.

Carel ontving dit ontwerp en 't berigt van de onderhandeling tusfehen Frankrijk en Engeland te Milaan, omtrent gelijktijdig met de bekendmaaking, dat hij tot Keizer verkooren was. Terftond fchreef hij den Staaten , om éénftemmig met hun te handelen , en , indien het mogelijk ware, de maatregelen, door deeze twee Mogenheden genomen, om tot den Vrede te geraaken, te verijdelen. Ten zelfden tijde liet hij een Brief afgaan aan Koningin Anna, om bij haar te vernieuwen de betuigingen zijner erkentlijkheid voor alle dienften van haar genooten en de volduunng daar van te verzoeken. Haar betuigende, dat, met het eindigen des Oorlogs in Hongarije, het Huis van Oostenrijk, de Krijgsmagt, tot nog verfirekt, met vijf en twintig duizend man kon vermeerderen; hij haalde zijne eifchen op de Spaanfche Kroon weder op, en zogt aan te toonen, dat ze ten nauwften verbonden waren met de gemeene

zaak,

Staats-

Rl-CiE-

runG.

Cariils handelwijze bij het ontvangenvan het ontwerp.

Sluiten