Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

öer. NEDERLANDEN. 265

ftutten. Zij nam de kragtdaadigfte maatregelen, om dien flag afteweeren: en de ontdekking van het voorneemen verhinderde de volvoering. De Graaf van Strafford ontving last om de reis van Prins Eugenius te fluiten, of ten minsten te vertraagen tot den dag, ten opftand beftemd, voorbij was, en de zaaken der onderhandelinge verder gevorderd waren: en hij bewerkte zulks. ■—- Wat den Penfionaris Buys betreft, hij werd fcherp doorgehaald, toen hij aficheid nam van den Brhfchen Raad, De GrootThefaurier verweet hem in 't aangezigt, dat hij zich niet gedraagen hadt als een Staatsdienaar van eenen Bondgenoot, met wien men in vriendfchap ftondt, maar als een Stookebrand, om alles in vuur en vlam te zetten: 'er bijvoegende,dat zijne kunsteuaarijen, welken hij waande verborgen te weezen, ten vollen ontdekt waren ; dat de Koningin onderrigt was van zijne verbintenisfen met Perfoonen , welker oogmerken haare Groot - Brittannifche Majefteit met regt verdagt hieldt; dat zij, tot de minste bijzonderheid toe, onderrigting ontvangen hadt van degefprekken, tusfehen hem en zijne vrienden gehouden. Hij wees hem het huis aan, waar hij den voorgaanden avond geweest , welk gezelfchap hij daar gevonden , en welke redenen men daar gevoerd hadt. WatdePenfionaris ter zijner verdeediging inbragt, is niet tot onze kennisfe gekomen. Daar is 'er, diemeenen, dat hij, tegen zijn zin, den last zijner Meesteren gevolgd hadt. Hij nam, bij zijn vertrek , het gewoon gefchenk aan. Zeker gaat het, dat de Penfionaris R 5 Buys

StaatsReceering.

Sluiten