Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

StaatsREGeE-

a72 GESCHIEDENIS

Europa geen zekeren Vrede konden genieten , zo ang een Prins uit den Huize van Bourbon meester bleef van Spanje en de Indien. Op dit Vertoog antwoordde de Koningin: „ Het zou mij fmerten, in„ dien 'er iemand was, die kon denken, dat ik alles, „ wat in mij is, niet zou te werk Bellen, om deeze „ Landen van dit Huis te trekken." In het Laa. gerhuis hadt men verfcheide hoogloopende gefchillen; doch de meerderheid van Remmen liet aan de Koningin en haare voorzigtigheid de voorwaarden van den Vrede. Zij benoemde tot Gevolmagtigden op den Vredehandel te Utrecht denBisfchopvanBaistol en den Graaf van Straffort ; maar , dewijl geen der Staarsdienaaren zijne heimlijke oogmerken durfde ontdekken , gaf men aan deeze Gevolmagtigden last om de groote voordeden voor de Bondeenootente bedingen, mits zij in 't vervolg daar in ver. anderingen zouden kunnen maaken, naar dat de zaaken zich toedroegen.

Terwijl Engeland in diervoege voor den Vrede ijverde, trok het Gemeenebest, waarin de Vredes onderhandelingen zouden gehouden worden, het oog" van geheel Europa , afgemat door eenen bloedigen Oorlog, bijkans even verderflijk voor de Mogenheden , in denzelven ingewikkeld. De Staaten der Veréénigde Gewesten toonden zich voor den Oorlog, of wilden ten minsten, dat, indien men Vrede maakte, zulks gefchiedde op voorwaarden van dien aart, dat Frankrijk, fchoon tot het uiterfte gebragt , 'er zich niet aan zou hebben willen onderwerpen. Lo-

Sluiten