Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS"

StaatsRegeering.

Veldtocht iii de Nederlanden geopend.

aan 't h )ofd der Engelfche Legermagt te vervullen ; hadt last om den Raadpensionaris Hbinsius te verzekeren , dat de Koningin van oogmerk was den OorJog wakkerlijk doortezetten. Hij begaf zich ook na 't Leger, en raadpleegde met Prins Eugenius en andere Generaals over het openen van den Veldtocht; doch hij was nauwlijks in 'tLeger gekomen, of St. John fchreef hem, „ dat hij zich in geen ge„ vegt moest laaten inwikkelen , of hij moest 'er i, merklijk voordeel in zien." Twee weeken laater ontving hij breeder en uitdruklijken last,,, om zich, „ welke aanmaaningen Prins Eugenius, of iemand ,i anders, ook mogt doen , in geenerlei gevegt of ,, belegering intelaaten." Een last , hem bevolen, zo veel mogelijk , geheim te houden , of om dat men , fehoon verre met de Franfchén gevorderd, zich niet genoeg verzekerd hieldt, dat zij geen misbruik van dit geheim zouden maaken, als het te vroeg uitlekte ; of om de Bondgenooten niet te vroeg te ontrusten. Ook kon die last , bedekt gebleeven zijnde , lichter gelochend, of eerlijker ingetrokken worden (*). Wij zullen zien hoe veel zulks toebragt, om den algemeenen Vrede te verhaasten.

De Veldtocht in de Nederlanden trok thans aller aandagt alleen : de Krijgsbedrijven kwijnden elders overal, en leverden geene verbaalenswaardige gebeurtenisfen op. Het Hof van Londen hadt den Staaten wel vóorgeflagen, in eene Wapeufchorsfing

te

O VVAGtNAAR Faderk, Hift. XVII. D. bl.465,

Sluiten