Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DEX NEDERLANDEN. $31

ijsfal betoonden zo veel agting voor den Graaf, dar zij geen ander in zijne plaats tot het bijwoonen der Vredehandelirge benoemden. De aantijging , als of hij, door den wijn verhit, zieh de bovengemelde woorden zou hebben laaten ontvallen, is geheel van groid ontbloot, dewijl hij in zijnen tijd bekend ftondt voor een Heer zeer maatig in fpijs en drank , dit wordt bevestigd door eene Familie- getuigenis, 'c welk hem teffens befchrijfc als een Man, die zich geen ongelijk liet aandoen , en uit dien hoofde in deeze ongelegenheid kwam (*).

Ondertusfchen fcheen de voorfpoed der Franfche wapenen veel eer nieuwe hinderpaalen tot het fluiten van den Vrede te wege te brengen, dan hetzelve te bevorieren. De Staat fchen ftonden fterk op het behouden van Doornik, 't geen zommige Engelfchen neigden aan Frankrijk te geeven. Hierom fchreef de Graaf van Staffokd aan Prior , zich toen in Frankrijk onthoudende : „ Zo wij willen , dar de „ üikvorfchen nevens ons tekenen , behoeven wij „ hun Doornik maar te laaten: en men kan het hun „ in zulk e.n geval niet weigeren ; maar ik hoop , „ dat gij die zaak kort zult afdoen (f)." De Raadpenfionaris Heinsilts , ziende dat het beloop des

Krijgs

(*) L/iMbKrtï'; Tom.VII. p. 195 — 215. Tom. VIU. p. 38, Rapp. van V gefr. Comrn. I. D. p. 108. iscj. ltS. Mem. de Torcy , Tom. III. p.407 — 414. 43a. Briif van A. H. G. v. Rechteren, Mf.

(J) Lajabsrïi, Tom, VIL p. 240. 250,, D 3

StaatsRegeering.

Vordering van dea Vre* cehandel.

Sluiten