Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rei NEDERLANDEN. 339

'„ fesfe de Uesins en derzelver Erfgenaamen. ■— „ Luxemburg en Chiny , Naamen en de Steden „ Charleroi en Nieuwpoort, zouden den Staaten, „ ten bovengemelden einde , overgeleverd worden

veertien dagen naa de uitwisfclingen der bekragti„ gingen van dit Verdrag. — De Keurvorst van „ Beijeren, wien de Spaanfche Nederlanden opge„ draagen waren door Koning Philips, zou daar „ van wederom afftaan ; doch de opperfte magt en „ inkomsten van Luxemburg, Naamen en Charleroi „ behouden, tot dat hij herrteld zou zijn in alle de ,, Goederen, welken hij voor den Oorlog bezeten

hadt; de Opperpalts alleen uitgenomen; inden

rang van Negenden Keurvorst en in het Koning„ rijk Sardinië; ook tot hem vergoeding zou gedaan „ zijn wegens het geen hij, ten opzigte van 't Ver„ drag van Ilmersheim , te vorderen had'. Nog-

thans zouden de Steden Luxemburg, Naamen en „ Charleroi bewaard worden door Staatfche Troe-

pen, en onderhouden, volgens een Reglement, „ daar op gemaakt , naa den Rijswijkfchen Vrede, „ met den Keurvorst, als Landvoogd: zullende de „ gemelde Gewesten en Steden hun aandeelopbreu,, gen in een mil'ioen Guldens , welk den S.aaten, „ uit de beste inkomsten der Spaanfche Neder lan„ den , tot onderhoud van 't Krijgsvolk en der Ves„ tingwerken , zou moeten toegelegd worden. —. ,, De Koning (rondt desgelijks , ten behoeve van 't „ Huis van Oostenrijk, aan de Staaten aï,Meenen%

„ Door-

Staats-

R EGSERIK 6.

Sluiten