Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

54*

GESCHIEDENIS

STAATSR1I\G.

„ eifchen , oude en nieuwe, welken men ten laste van elkander meende te hebben. — En , naar,, demaal men overééngekomen was, en bij de plegtigfte afltanden vastgelteld hadt, dat de Kroo„ nen van Frankrijk en Spanje nooit zouden ver„ édnigd worden op het hoofd van één en denzelf„ den Koning, zoverbonden de Koning van Frank„ rijk en de Staaten zich, om nimmer iets te doen „ of te gedoogen, 't welk daar toe firekken mogt.

„ Frankrijk zou ook geene voordeden in den „ Koophandel op Spanje en op de Indien genieten, „ dan die het ten tijde van Cakel den II. genooren „ hadt , of die te gelijk aan alle handeldrijvende ,, Volken werden toegeüaan , zullende de weder„ zijdfche Onderzaaten zich moeten onderwerpen „ aan de oude Wetten op den Koophandel in Spanje „ en de Indien. —— De Koning zou zorgen, dat de zaaken van den Godsdienst in het Duitfche „ Rijk gehouden werden, overeenkomftig met den „ Westphaalfchen Frede. Hij Ilondt toe, dat Rhijn. „ fels eu St. Goer bleeven aan den Landgtaave van ,5 Hesfen-Kasfel,mitsóe'Roomfchc Godsdienst aldaar ,, geoefend werd, gelijk tegenwoordig, zo men re„ deüjk voldoening gaave aan den Prins van Hesfeni, Rhijnfels.

„ In gevalle van onverhoopte Vredebreuk zouden „ de wederzijdfche Onderdaanen negen maanden „ tijds hebben , om met hunne Goederen te vertrek-

ken. — De Staaten begreepen in dit Verdrag „ Grooi - Brittanje , en alle de andere Bondgenoo.

„ ten,

Sluiten