Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

StaaTs*

RpGKE* ring.

Verdrag

Kooptondeliu'fchen Frankrijk en dt Staaten.

344 GESCHIEDENIS

„ den Koophandel in de Spaanfcho NederJatu „ den (*).

Behalven dit Verdrag flooten de Staaten met Frankrijk, ten zelfden tijde een Verdrag van Koophandel en Zeevaard, zo voordeelig als men 't zelve, uit hoofde van de tegenwoordige omftandigheden, kon verwagien, dan, het bepaalde zich tot een tijdperk van flegts vijf en twintig jaaren, even als het Rijswijkfche. Behalven veele andere Punten , doorgaans in Verdragen van dien .aart voorkomende, behelsde het tegenwoordige voornaamlijk: „ dat de „ Koning van Frankrijk de Ingezetenen der Verèè„ nigde Gewesten niet zwaarder zou belasten, dan „ zijne eigene Onderdaanen. De invoer van ge„ zouten Haring , bij een Arrest van den jaare „ MDCLXXXVII, vrij veel belemmerd, werd we„ der vrijgelteld. De Ingezetenen van deezen Staat „ werden, gelijk van ouds, vrij verklaard van het Regt van Aubaine; onder de Contrebande waa„ ren , werden alleen begreepen Krijgsbehoeften;

doch geene Mondbehoeften, welke men alle na • „ Vijandlijke Plaatzen, die niet belegerd of geblok-

keerd waren, zou mogen voeren. Coederen van J „ Vrienden in Vijanden-fchepen gelaaden, zouden § „ verbeurd , en Vijanden-goederen in Vrienden fche- f „ pen gelaaden, daarentegen vrij zijn. Men zou 1

„ voor-

(*) Du Mont Corps Diplom. Tom. VIII. P. I. p. 365. &c. U^ber-i, Tom. VIII. p. Crtot Pla* j

kaatioek V. D. bl. 45Ö.

Sluiten