Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

34? GESCHIEDENIS

StaatsRegbering.

De Vrede afgekondigd,

Vrede tusfehen Frankrijk en den Keizer,

fcheiding tusfehen Frankrijk en zijne Staaten dienen. Behalven het wederkrijgen van het Hertogdom Savoije en het Graaffchap Nice, werden hem verfcheide Sterkten afgedaan:, en Spanje fchonk hem het Koningrijk Sicilië, 't geen hij zelfs niet openlijk gevorderd hadt, onder beding van wedergaave, als hij zonder Manlijk Oir overreedt (*).

De Gezanten der vier Bondgenooten den Vrede met Frankrijk getekend hebbende, maakten zulksmet den dag bekend; en 's voormiddags werd dezelve door het losfen van eenige (tukjes Gefchut voor' 't Stedhuis geplaatst, den Volke aangekondigd, en vervolgens door 't geheele Land. Gering was de vreugde onder 't Gemeen over een fchandiijken en nadeeligen Vrede.

Schoon zommigen des fchijnen te twijfelen , ontbrak het niet aan Protesten tegen het verhandelde te Utrecht, die alle door de Wethouderfchap dier Stede aangenomen werden; uitgezonderd dat van den Pretendent aan de Gevolmagtigden tot de Vrede-han-1 deling gezonden. Met derzelver vermelding zullen I wij onzen Leezer niet ophouden (f).

Naa het fluiten van den Utrechtfchen Vrede hieldtI ie Oorlog tusfehen den Keizer en Frankrijk niet langl ran. De Franfchén Villars aan 't hoofd hunner I krijgsbenden, en nu flegts één Vijand hebbende |

maak-

C) Du Mont Corps Diplom. Tom. VIJI. P. V. p.

|62. Rapp. van 't geheim Comm. I. D. bl. S6 89.1

(t) Hifi. de la Paix d" Utrecht, p. 444,

Sluiten