Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 353

„ klaard, dat de Kroonen van Frankrijk en Spanje „ niet zouden mogen komen op 't Hoofd van éénen „ Vorst. — Bij twee afzonderlijke punten werd „ erkend, dat de Spaanfche Gevolmagtigden de re„ keningen van de eifchen der Admiraliteiten, ter „ fomme van één millioen, eenhonderdduizend, drie „ honderd en twee en vijftig Guldens , behalven de

Intresfen en die van de agterftallen van 't Huis van „ Oranje, beftaande in drie jaar renten, te zaamen „ honderd en vijftigduizend Guldens, en nog om-

trent driehonderden veertigduizend Guldens ééns, „ hadden overgenomen, om 'er den Koning hunnen „ Meester verflag van te doen (*)." Naardemaal deeze fchulden opgehoopt waren voor de komst van 't Huis van Bourbon op den Spaanfchen Rijkszetel en deels geftrekt hadden om hem het klimmen op denzelven te beletten, begrijpt men ligt, dat Phtups duizend uitvlugten zogt om het betaalen te ontwijken, de Staaten werden ïallengskens zo moede, van hier op, zonder eenige vordering, aan je dringen , dat zij 'er van aflieten (f).

Door alle deeze Vredes-verdraagen eindigde een Oorlog, wegens de Spaanfche Nalaatenfchap gevoerd. Het grootst wezenlijk voordeel behielden de twee Kroonen Frankrijk en Spanje, die in den Oorlog de meeste tegenflaagen hadden ; terwijl de Mogenheden, die uitftaaken door zegepraalen en in

'e oog-

(*) Du Mont Corps Diplom.Tom.VUL P. I. p. 444, (t) Lamüerti, Tom. VIII. p. 584. 5S7.

StaatsRegee-

ri.ng.

Aanm erkir gen over den Utrecht' fchm Vrede , de VeréénigdeGewesten betreffende.

Sluiten