Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3615 GESCHIEDENIS

Staats-

R> gee|fN6.

Omwerp der Staaten wegens de , Barrière den Kei-' zer voor-; geteld.

t

Gemeenebest te dwarsboomen , betuigende, deeze en geene Piaats den Hollandcren niet te kunnen in wjöigen , onder voorwendzel , dat dezelve geen Vcorinuur tegen Frankrijk , maar tegen Engeland zou weezen,

'J ot dus lang waren de Verdragen , de Barrière bemfftnde, gemaakt buiten den Vorst, die de Spaanfche Nederlanden zou bezitten. Ondertusfchen was bedongen, dat bij, wegens eene Barrière uit dezelven , zou overéénkomen met de Staaten, die de fterke Piaatzen nog vasthielden , ongezind dezelven te ruimen voor dat zij met den Keizer een Verdrag zouden getroffen hebben. Zij vonden zich des in de noodzaaklijkheid, om dat geen , 't welk zij voornaamhjk beoogd hadden, in den gevoerden Oorlog te eifchen van hem , dien zij den groottten dienst deeden, en die zich welgezind ter handelingetoor de mits men geen agt lloeg op de voorgaande Verdragen omtrent de Barrière. Zulks veroorzaakte inden aanvang der onderhandelinge eenige onaangenaamheid. Eindelijk werden de Staaten te raade , een Ontwerp te vervaardigen en overteleveren, '/geen deeze vier groote punten behelsde:

Vooraf verklaarden zij , bij wijze van inleiding , „ dat het Groot Verbond , tusfehen Keizer Leo, polo, Willem den III, Koning van Groot, Brittanje, en hunne Hoogmogenheden, in den , jaare MDCCI. geflooten, inhieldt, dat de , fche Nederlanden , toen met Fransch Krijgsvolk , bezet, herwonnen wordende, tot een Voormuur

„ van

Sluiten