Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DSR. NEDERLAND EN. B7*

ke marden, de Keizer zich niet zou kunnen wederhouden, om door zijne Troepen bezit te neemen van de Spaanfche Nederlanden, hem van regtswege toekomende ; dat de oorzaak van zulk eene handelinge zou roegefchreeven worden aan hun , die de wegen, door reden en billijkheid voorgefchreeven , weigerden inteflaan, en hardnekkig op hun ftuk ftaan bleeven. — De Staaten hadden dit in ernstige overweeging te neemen, en dit met te meer fpoeds , dewijl het Verdrag van Baden welhaast zou gellooten zijn , waar naa de Keizer verpligt zou weezen de Keurvorsten van Keulen en Beijeren te herftellen, 't welk hem de voldoening van zijn toeleg zou doen verhaasten.

Ten zelfden tijde ftelde de Baron den Graaf van Konigfek voor , als door den Keizer benoemd om met de Staaten te Frankfort of te Brusfel over ce Barrière te handelen. Men kwam egter overéén, om Antwerpen hier toe te beftemmen , waar ook de Onderhandelingen met Wijnmaand eenen aanvang namen. De wederzijdfche eifchen verfchilden in den beginne hemelsbreedte. De Keizer oordeelde , dat men te veel vorderde, en de Staaten klaagden , dat men hun niet genoeg toeftondt. De uitgefchootene Gelden werden van den eenen en anderen kant ter baane gebragt. De Staaten van Gelderland drongen Berk om een gedeelte van het Overkwartier aan hun Gewest te hegten. Het verfchil liep zo hoog , dat de Staaten het Weener Hof van ondankbaarheid befchuldigden, daar zij zo veele poogingen hadden aan-

ge

Sta/tsReoee-

r1ng.

Zamenkotast te Antwerpen over de Barrière.

Sluiten