Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

StaatsRegeering.

De Staaten zoeken fterkte in Engeland.

1715.

37* GESCHIEDENIS

gewend ten voordeele van het doorlugtig Huis va» Oostenrijk ; poogingen , van welken men de miertlijke naaweeën nog eene reeks van jaaren zou voelen , uit hoofde van het groot verval in 's Lands Geldmiddelen, daar door veroorzaakt, en om de zwaare fchulden , in welken men zich geflooken hadt, onder welker drnkkenden last de Staat bijkans bezweek. — 's Keizers Gezant verweet den Staaten hunne agtloosheid , terwijl de wapenen der Bondgenooten alomme voorfpoedig geweest waren ; dat zij den Oorlog veel fpoediger zouden hebben kunnen doen eindigen, en bij het fluiten van den fchandelijken Utrechtfchen Vrede de belangen van het Huis van Oistenrijk verwaarloosd , ja daar in verfcheide pumen , hoonende voor den Keizer , gevoegd hadden. — De Staat/eken drongen op het naakomen van 't geen te Utrecht bepaald was ten opzigte van Luik, Huy en Bon : en dreigden , de toevlugt tot Frankrijk te zullen moeten neemen, om het bedongene te verkrijgen. Lene bedreiging, die weinig bij den Keizerlijken Afgezant betekende (*).

De Staaten hadden een buitengewoonGszantfchap na Engeland gezonden, om Geopge «en I. wegens zijne komst op den Throon van Groot-Brittanje te begroeten. Deeze volmagiigde Graaf William Cadogan , om de Onderhandelingen te Antwerpen bijte woonen. Hij vondt dezelve met ontelbaarezwaarigheden omzet. De Staaten wilden zich uitbreiden

in

(*) Lamberii, Tom. VIII. p. 737 — f52.

Sluiten