Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDE RLANDEN.

verheeven was. -— Eindelijk werd , naa veel rei zens, trekkens, onderhandelings, gefchilsen twist, op den veertienden van Slachtmaand MDCCXV. het Verdrag van Barrière getroffen tusfehen den Keizer, den Koning van Groot - Brittanje en de Staaten , in tegenwoordigheid der Wethouderfchap van Antwerpen en andere Lieden van aanzien, getekend. Het werd den Volke bekend gemaakt door 't (keken der Trompet , het roeren van den Keteltrom , het luiden der Klokken van de Hoofdkerken, -het losftn des Gefchuts van het Kasteel en vau de Wallen der Stad, onder het juichend geroep der menigte: Lang Jeeve de Koning, onze Heer ! Een prachtige Maaltijd op het .stadhuis, voor 't welk een kunstig Vuurwerk werd afgeftooken , belloot dit lang gedraalde en veel inhebbend werk (*).

Verveelend zou het.ons weezen, dit geheele Verdrag overtefchrijven , en den meesten onzer Leezeren mi^haagen, hetzelve hier geboekt te vinden; doch wij kunnen niet voorbij , den voornaamen inhoud der Artijkelen, waar uit het beftondt, te vermelden.

Naa de verklaaring in de inleiding, „ datdeStaaten zich bij 't Verdrag des jaars MDCCÏ. verbon„ den hadden , de Nederlanden overtegeeven aan „ zijne Keizerlijke en Catholijke Majefteit Carel „ den VI, onder voorwaarden , dat hij met Groot„ Brittanje en hen eene overeenkomst zou treffen

» we-

(*) Lamberti, Tom. IX. p. 21 — 24, . IX. Peel. 2. St. G

Staats*

Reces*)

Rh\ü«

Inhoud van het zelve,

Sluiten