Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der N E D E R L A N D E N. 003

ras het door de Verbintenisfen, met Frankrijk aangegaan , van dien kant niet te vreezen hadt, het masker afgeligt , en zich bediend van het tijdftip, Waar in het Gemeenebest zich niet kon beroepen op het gegeeven woord des Handhaavers der Barrière. De Keizer heeft, door zijne Staaten eener vreemde onderwerpinge te onttrekken, het Gemeenebest ontheven van eenen zeer zwaaren last, om welken aftewerpen het misfchien zelve geen moeds genoeg zou gehad hebben: zo veel meer vermogen dikwijls oude vooroordeelen dan weezenlijke belangen ! Dan de verbintenis des Keizers met Frankrijk van eene veel betwistbaarder vastheid zijnde dan een voordeel van de vernietiging der Barrière voor 't Gemeenebest, ïs, in dit geval , die Rap nog voordeeliger voor 't zelve dan voor hem.

Zou het niet van veel meer betekenisfe geweesi zijn, wanneer het Gemeenebest zich een veel grooter aantal van Plaatzen, digt aan het Grondgebied grenzende, hadt doen afftaan ? Het bewaaren derzeiven was aan veel min wisfelvalligheids onderhevig geweest. De inkomften van eigen verkreegen grond zouden de kosten van het onderhoud der Troepen hebben kunnen goedmaaken. De Sterkten zouden niet vervallen weezen door de verwaarloozing des Eigenaars. In gevalle eenen Vredebreuk tus fchen de Hoven van Weenen en Ferfailles , zouder de Franfche Troepen het Grondgebied van 't Ge meenebest ontzien hebben. Zodanig eene fchikkiut. hadt het tegen allen vreemden inval beveiligd , ei Ha bui

staats-

Regeerjisc.

1

Sluiten