Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

<ol GESCHIEDENIS

STAATS'

RkgesRIIvC.

voort roet op dat Rijk te ban .leien. De Engelfche»9 in tegendeel, verzetten zich met al huftne magt tegen d;cn Handel, denzelven als ongeoorlof'daanziende ten opzigte van de algemeene belangen. Zij wisten door herhaalde dreigende verzoeken te wege te brengen, dat de Sïaaten, door hun lastig aanhouden bezwijkende, in den jaare MDCC11I. allen Handel op Frankrijk bij openbaars Bevelfchriften verbooden. Doch welhaast ontdekten zij het nadeel , door dit verbod veroorzaakt. Zij hieven het in 't volgende jaar op, en vertoonden aan Koninginne Anna ineen zeer ernstig Vertoog, welke dringende redenen hen tot dien flap deeden beiluiten. Dan, hoe dringend deeze redenen ook mogten weezen , zij overtuigden de Engelfchen niet, die zich der wezenlijke belangen hunner Bondgenooten luttel bekreunden. Zij namen veele Schepen weg, en verklaarden ze voor goede prijzen, fchoon met Vrijbrieven op Frankrijk voorzien , en toebehoorende aan Ingezetenen van 't Gemeenebest.

Een nog zeldzaamer verfchijnzel doet zich op bij de verheffing van Willem den III. op den Engelfchen Tnroon. De Koning van Engeland, zeggen zij, venaadt den Stadhouder. In de hoedanigheid van Admiraal - Generaal der Veréénigde Gewesten, liet hij de noodzaakiijke bevelen tot het toerusten der Convooijen zo langzaam uitvoeren, dat de Handelfchepen niet dan ééne maand, of'zomtijds langer, naa dat de Engelfchen reeds uitgezeild waren , in

Zee

Sluiten