Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 427

zonder uitzondering, deelagtig worden. Hij heeft nog andere vergeldingen , van een kiefcher aart, noodig. De Vorst moet frnaak hebben voor de talenten en kundigheden van den Geleerden; hij moet 'er ook ge bruik van maaken , en hoe menigvuldiger dit gebruik is, hoe meer verlrands die Vorst in zijne verkiezing toont, en hoe beter de Geleerde vergolden wordt, door 't vermaak , 't welk dit hem geeft. Hartzoeker hadt dit geluk bij zijn Keurvorstlijken Meester, die zeer veel zugts voor de Natuurkunde betoonde, en 'er zich meer op bevlijtigde dan men van een Vorst vermoeden of vorderen zou.

Uit de Paltz deedt Hartzoeker verfcheide rei zen naar eenige andere Staaten van Duitschland, zc om de Geleerden te gaan bezoeken, als om de Na tuurlijke Hiftorie en bijzondere kennis der Mijnei te volmaaken. De Landgraaf van Hesfenkasfel, dii onzen Wijsgeer te Amjlerdam meermaalen met zijl bezoek vereerd hadt, betuigde Hartzoeker, wan neer hij hem bezogt, wel gewenscht te hebben, da hij hem al te voldaan mogt vinden over het Paltzi fche Hof; hij herhaalde dit zeggen, 't welk Hart zoeker niet wilde verlïaan, tweemaal, en hem eüi dalijk bij de hand vattende, zeide hij: Ik Weet nie of gij mij begrijpt ? Hartzoeker toen niet lange het antwoordden kunnende uitflellen , verzekerd hem van zijn eerbied, van zijne erkentenis en te fens van zijne onfehendbaare getrouwheid voor de Keurvorst; zulk eene edele weigering op zulke vle jende aanbiedingen was recht gefchikt om des Lam K 3 . gra

Staats-

Recee-;

RING.

i I l t

t

r e

n i« U

Sluiten