Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staats-

R'OKtr-

ring.

44e GESCHIEDENIS

(luk bewonderd werd. HeeftCoehoornnaderhand, in het aanleggen en verbeteren der Vestingwerken, altoos de regelen , door hem in dit Werk opgegeeven , niet in agt genomen , dit moet deels toegefchreeven worden aan zijne eigen vorderingen, zints gemaakt; deels aan de uitvindingen van zijneu Mededinger , den wijdberoemden Vauban , welken op eene andere wijze te keer gegaan moesten worden ; deels ook aan de onbedreevenheid van het Krijgsvolk, dat, tot de verdeediging van een Vestingwerk gebruikt , in het eenvoudig toegeftelde , doorgaans den meesten dienst kan doen. Het ftrekt hem , gevolglijk , tot geene oneer,dat de Werken, doorhem aangelegd, eenvoudiger zijn dan de belchrijving; of ook niet, dat hij, volgens laatere uitvinding , Bergen op Zoom met eenen Wal omringd heeft , wiens wonderbaare vorm boven alle anderen te fchatten is, om dat de ondervinding getoond heeft , dat het grootst geweld van een Haag donderend gefchut daar geen bres in fchieten kan.

Hij wist zijne wel aangelegde Werken op het treffelijkst te verdeedigen. Dit bleek bij het Kasteel te Namen , daar hij een nieuw Werk gemaakt hadt, 't geen hij, fchoon het nog niet voltooid was , naa de overgaave der Stad , tegen den krijgskundigen Vauban , met weinig manfchap tegen eene groote overmagt, behieldt; ja het langer tegen de geweldigfte aanvallen zou befchut , en niet cvergegeeven hebben, Ichoou hem zeer eerlijke voorwaarden werden aangeboden , indien men 't hem niet aan veele

nood-

Sluiten