Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. 445

In het behandelde Tijdperk bragt het Gemeenebest een menigte Geleerden voort, die de diepfte geheimenisfe der Bovennatuurkunde zogten te doorfnuffelen. Het bleef niet bij bloote befpiegeiingen berusten; hunne onderfcheide ftelzels invloed hebbende op de Godsdienstige Leerbegrippen, veroorzaakten niet weinig beweegings, en zelfs verregaande onlusten in Kerk en Staat, 't Zal ons voegen, ten Bot van dit Deel, den oorfprong, den voortgang en de gevolgen daar van na te gaan, en in dit alles de afwijkingen of de vorderingen van het menschlijk verftand te ontdekken. Zulks behoort niet minder tot het Tafereel der Landsgefchiedenisfen dan het verhaal der Oorlogen, der Vredehandelingen; en het levert daarenboven eene verfcheidenheid op, welke niet llegts behaagt; maar ook haare veelvuldige nuttigheden heeft.

Voorgaande Afdeelingen onzes Werks, tot een foortgeüjk einde "gefchikt, hebben onzen Leezeren voor oogen gehouden de gefchillen in 't Gemeenebest gereezen, tusfehen de Voetiaanen en Coccejaanen, ter gelegenheid der Wijsbegeerte van Descartes (*). Beginzels uit twijfeling en proefneeming gebooren , van zodanig een aart als die van Descartes , toegepast op het afgetrokkene en verborgene der Godgeleerdheid, konden niet misfen, daar aan een Wijsgeeriger voorkomen bij te zetten; doch de ftrengere Godgeleerden, zints langen tijd gewoon, de ondoor-

dring-

(*) Zie ons Tafereel hier boven.

L 4

StaatsReg. e-

ring.

Godgeleerdenen Boven natuurkundigen.

Sluiten