Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLA NDEN. 457

dert over het voorbeeldlijk ingetoogen Leeveu huns Leermeesters (*).

Tot de kundige Naavolgers van Spinoza willen zommigen, dat in zijne jeugd, ook behoord htbbe Bernard Nieüwentijd , te Westgraftdijk , een Dorp in Noordholland y waar zijn Vad*r Predikant was gebooren. Geen zin hebbende in zij.is Vaders Beroep, en egter op de Weetenfchappen gefield, bevlijtigde hij zich op de Wis- Genees-kunde en Regtsgeleerdheid. Under zijne Academie-Vrienden trof hij 'er aan, die de toen heerfchende Godloochenende Beginzels omhelsden, en hem tot deze'ven, volgens eeniger verhaal, deeden overgaan (f); doch H. Stochius , wiens Vader, acht jaaren lang, ten Huize van den Heer Nieüwentijd gewoond hadt, om zich in de Geneeskunde te oefenen, tekent op , meermaalen uit diens mond gehoord te hebben, dat Nieüwentijd in zijne Academie jaaren, zeer gemeenzaam verkeerde met zommige Godverzaakers, niet zo zeer uit liefde tot hun heilloos gevoelen , maar, om door die gemtenzaame verkeering, hunne

diep-

(*) Baile Art. Spinoza. Mojheim Kerk'ijke Ge/cftjedenis VIII. Deel. bl. 95. enz. Bij deezen laatflen vindt men den inhoud vermeld van een Stukje donrToLAND gafchreeven , (trekkende om eene fchildertj te geeven van de losbandige Zeden en Beginzelen zijner Broederen de Pantheïsten.

(t) Nieuw Euangelisch Magazijn III. D, bl, ipa, 494' 495.

M 2

Staats.

Rt GEERliSG.

B. fïlEÜ" WEM Ij D.

Sluiten