Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. 465

herinneren, ten welken einde hij de Nonnen beval, zich naakt uittekleeden , wanneer hij insgelijks in den ftaat der naaktheid, met geflotene deuren, predikte, dus Adam en Eva verbeeldende: over de beweegingen des lichaams moest men zich niet ontrusten, mits min 's morgens zijne eerfte gedagten na God wendde: want daar de Geest Gods is, daar is Vrijheid. Deeze grondregel, welken hij de geestlijke Dogters, die onder zijn opzigt lionden, geftaadig inprentte , gaf hem vrijheid tot het doen van verfoeilijke aanflagen, en tot het berispen der zodanigen, dieeenigen wederftand boden, door haar aan te zeggen , dat haar hart nog niet geestlijk genoeg, en (welk eene fchaamtloosheid , die de pen bijkani weigert op 'c papier te zetten,) niet volkomen aar God gehegt was. Schoon veele Nonnen fmaak vondeu in . dit geweetensbeftuur , moest hij egter, toen de Bisfchop des verwittigd was, het Kloosie:

ruimen. Zijn aanflag op de eerbaarheid var

Mejuffrouwe de Calonges deedt hem in Frankrijk de agtmg bij de Protestanten verliezen. Het geval, gelijk Bayle het opgeeft , is te merkwaardig , on hier geene plaats te vinden. Naa dat Labadie ge melde Jongkvrouwe hadt opgeleid tot een geestlijl leeven , 't welk hij deedt beftaan in eene inwendig' opgetogenheid en eene volkomene aftrekking vai zinlijke voorwerpen , prees hij haar een onderwer] ter overdenkinge aan ; en haar bevolen hebbende zich eenige uuren lang aan dat groot voorwerp over

ti

StaatsRegeeRirsG.

i

| > 1

Sluiten