Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Z A A K E N

VAN

STAAT en OORLOG.

MDCCLXXXV. *

X. Concept *Reqaest , ingeleverd by den » Krygsraad, en tot nadere revifie ge-

approbeerd. In dato 14 January ' 1785.

Aan de Edele Achtbaare Hoeren Bur~ gern, eest eren en Raden , Regeerders der Stad Goes.

Geven met verfchuldigde eerbied te kennen de ondergetekende Burgers en Ingezeetcnen dezer Stede, dat zy gedurende den laatften Engelfchen Oorlog, ondanks de menigvuldige rampen en onheilen der Republiek daardoor in 't gemeen overgekomen — ondanks den zwakken en weerlozen toeftand , waarin het dierbaar Vaderland, en byzonder deze Provintie, zig bevonden heeft — ondanks de ongelukkige beftiering der algemeene zaken , — in de openbare fchikkingen echter berust hebben , zig zelve met duizende andere Ingezeetenen getroostende, om liever een kken gedeelte van 's Lands mogelyke fchadens te helpen dragen , dan Uw Ed. Achtb. met hunne regtmaiige bekommeringen lastig te vallen. Het toenmalig gevaar van hun Eiland en van deze hun Stad was te zeer verwyderd , om zig niet geheel en al op de gemaakte inrigtingen XXVII. deel. A der

Sluiten