Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4 JA*. ZAAK EN VAN Iflfi

. verzekerdheid van deze geünieerde Lande•.bevonden " Ia worden te dienen." De openbare veiligheid immere f °y behoeven U Ed. Achtb. dit met te zeggen) £ de' mïzwygende hoofdvoorwaarde van alle burgetlyke Maatfchappyen, en de Leden derzelve. Gelyk zy foor die veiligheid rot belastirg verpligt zyn, op hun beurt voor die belasting tot veiligheid geregtigd.

Het is dan uit dezen hoofde, dat wy Ondergetekende gemeend hebben , met onze bekommeringen ons tot ?Tw Ed Achtb., als onze Reprefentanten, te moeten wenden , en Uw Ed. Achtb. in ernftige bedenking te Teven , of 't niet ten hoogften nuttig er» noodzakelyk Ivn zoude, dat, terwyl de ftaat van dit Eiland tot hiertoe zoo' weerloos is. Terwyl het een waarheid fchvnt dat 'er geen Artilleristen te bekomen zyn (alzoo dezelve volgens de Nieuwspapieren voor een groot deel naMaastricht werden gezonden, of het reeds bkend was, dat onzen magtigen Vyand die Plaats eerst zoude berennen, zoo dat wy bedugt worden , of door S verkeerde direftie van de Uitvoerende Magt deze Provintie, of wel dit Eiland, tot een prooy van onzeS Vyand mogte worden gelaten, te meer, als wy onzen "aandagt "vestigen op het bekende>- ^on ™ Gecommitteerdens van Hun Ed. Gr. Mog. de Heeren Staïen van Holland en Westfrieslaad contineerende d' Tecïie door de uitvoerende Macht, omtrent de Frontieren van dezen Staat gehouden.; En eindelyk, terwvl U Ed. Achtb. zelve over eenige weinige weken ieder Burger, verzoekender wyze, gelast hebben, zich ' Snnen 14 dagen van Geweer en Wapenen te voorzien frio* bv welk verzoek U Ed. Achtb. na de Wapenfchouwing, om welke redenen kunnen wy met begry• Én het hebben laten berusten,) of het, herhalen wy, Eiet meer dan tyd, en ten hoogden nuttig zyn zoude, dat Uw Ed. Achtb. ten allerfpoedigtten, ten minne 111 deze Stad of Eiland bronnen met de volvoering, van he^een by onze dierbïare Voorvaders, de wyze Opregters van de Üfiie van Utrecht in 't 8 Artykel voorSt beraamd is. Wy meenen, dat de nuttigheid en hooge noodzakelykheid van du zoo eerbiedig betoog, in deze zoo kummerlyke dagen , geen bewys nodig

Sluiten