Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jan. STAAT EN OORLOG. 1785. 7

ge verontwaardiging der Natie te letten , blyft of onagtzaam op het geene in dit haglyk tydrtip tot het wezentlyk behoud des Vaderlands diendt gedaan te worden, of, 't zy door onkunde, 't zy door kwaadwilligheid, bepaalt zig tot maatregulen, die, hoe zeer men ook al t>ens een werkzamen toeftel ziet maken, ver af zyn, om de ware activiteit te bevorderen; maar integendeel al zeer dikwils itrekken, om de verwarring te doen toeneemen, en om 's Lands fchaikist tot den bodem uitteputten.

Evenwel, daar 'er niet alleen een argwaan ten dezen opzigte plaars heeft, maar daar onwederlegbaare bewyzen'fpreken , blyft nog eene fchroomagtigheid , eene huiverigheid by den vertegenwoordiger van Neêrlands Volk de overhand behouden , öm die uitvoerende Magt naar behooren paal en perk te nellen, om naar de waare oorzaak van alle de onheilen, den Lande toegebragt, te inquireeren, en om dezulke, zy zyn wien zy zyn , die zig aan zulk een enorm wanbedryf hebben fchuldig gemaakt, loon naai werken te doen ontfangen.

Het tegendeel ziet men intusfchen plaats hebben , terwyl de ééne dienaar zyn ontflag verkrygt, zonder dat hy tot een verantwoording zyns gedrags gehouden word, blyft voor den anderen , fchooa zyne malverfatien den dag zien , een dergelyk, veel minder verdiend, toegevend vooruitzigt over, Vermoedelyk vleyen zig deze, dat justificatoire Memoden hen roeede zullen redden, en dat die, door ononderzogt te blyven , als kenmerken van onfchuld moeten aangezien worden.

En , wanneer wy in het byzonder onzen aandagt vestigen op de verrigtingen van den Heere Kapitein Generaal, wie van ons is 'er, Edel Mog. Heeren! die in gemoede kan zeggen , te vreede te zyn over deszelfs directie , fpeciaal met relatie tot het Militaire wezen, enkel en alleen hier door bedorven?

Ik gevoele, Ed. Mog. Heeren ! dat deze myne rondborftige taal, met betrekking tot den eerften UwerEd. Mog. dienaren , in deze Raadzale vreemd moet klinken; dog het tydllip is gekomen, dat niemand, hy

A 4 zy

Sluiten