Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jan. STAAT EN OORLOG. 178J. 13

Extraft uit het Register der Refolutien van de Hoog Mog. Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden. In dato 19 January «785.

/^Vntfangen eene Misfive van Zyne Hoogheid , den \J Heere Prince van Orange en Nasftu , gefchreeven alhier in den Hage den 17 deezer loopende maand, houdende een breedvoerige opening van Hoogstdeszelrs gevoelens en gedrag, zeedert den aanvang van deszelfs Adminiftratie in 1766 tot hier toe gehouden; met een aanbod, om alle Zyne vermogens, goed en bloed, en al het geen aan Hem dierbaar is , onder opzien na den Goddelyken byftand; aan het behoud, en de verdeediging van het Vaderland trouwherlig te belteeden, en des noods op te offeren, en met een voorflag van twee middelen, die na Hoogstdeszelfs gedagren, in het werk gefield zouden kunnen worden , tot befcherming van het Vaderland, ingevolge het verlangen der Bondgenooten , tot het formeeren van een. Plan van generaale defenfie. Volgende de voorfz. Misfive hier na geinfereert.

Fiat infertio.

Waar op gedelibereert zynde, hebben de Heeren Gedeputeerden van de refpective Provinciën de voorfc. Misfive Copyelyk overgenoomen, om in den haaren breeder gecommuniceert te worden.

Accordeert met voorf/,. Register.

hoog

Sluiten