Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i4 jan. ZAAKEN VAN 1785.

hoog mogende heeren !

Uit de beide Refolutien commisforiaal, door Uwe Hoog Mog. op den 10 deezer genomen, hebben Wy gezien de inflantien, door de Heeren Gedeputeerden vau de Provincie van Holland en We&tvriesland , op expresfen last van de Heeren Staaten van hooggemelde P.o* vincis , hunne Principaalen, by de Leeden van het fecreet B fogne gedaan, dat ten fpoedigflen deliberatien mogen werden aangelegd , om een Plan te formeeren tot de generaale defenfie van Staatsch-Vlaanderen en Staatsch-Braband, en om aldaar aan een of meer bekwaame en geichikte Officieren van deezen Staat aldaar het nootlige vermogen te geeven , om met de Troupes van den Staat, zich aldaar bevindende, ten meeften nutte van den Lande , en tot afweering van Vyandlyke oogmerken , werkzaam te zyn.

Gelyk meede de inflantien van de Gedeputeerden van de Provinciën van Gelderland, Utrecht, Vriesland, Overysfel en Stad en Lande, ten einde een Plan van generaale defenfie voor hooggemelde Provinciën moge werden geformeerr, in het byzonder aan den kant van den Ysfel, alwaar de Republicq op het zwakfte is.

In de Befognes, welken, ingevolge van de bovengemelde Refolutien, liaan gehouden te worden, door Heeren Gedeputeerden van Uwe Hoog Mog. tot de Militaire zaaken, met Heeren Gecommitteerden uit den Raad van Staate, die gelast zyn, om deswegens Onze confideratien en advys in te neemen , zullen Wy genoodzaakt zyn open te leggen de bewyzen, dat Wy, reeds zeedert ettelyke maanden bedacht geweest zynde op de middelen, om aan de intentie van de bovengemelde voordellen te voldoen, tot Ons leedweezen, buiten de mogelykheid daar toe gefleld zyn, door dien, uit hoofde van de zwakheid der Armée, 'er geen kans is, om voor de defenfie van alle de gedeelten

van

Sluiten