Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

»4 jan» ZA AKEN VAN 1785.

Neutraliteit, zonder genoegzaame zekerheid, dat 'er door de Republiek de gewenschte vruchten van zouden kunnen geplukt worden; alle deeze omftandigheden re zarnen genomen, (cm nu van anderen niet te gewaagen) hebben de Republiek in eenen Oorlog gedompeld, op een tydftip, waar op zy genoegzaam in het geheel onvoorzien was (zoo als door alle de Bondgenooten nog zeer kort te vooren uitdruklyk genoeg erkend was geworden) van al 't noodige, zonder , onderfcheid, om denzelven met eenige hoop van fucces, of liever zonder vrees voor eenen totaalen ondergang, te konnen voeren.

Van het voorgevallene na het uiiberften van den Oorlog , en geduurende den loop van dien Oorlog, waar van de gevolgen zoo nadeelig en verderflyk geweest zyn voor alle de belangen van den Staat, zullen Wy, onder het welneemen van Uwe Hoog Mog-, thans niet gewaagen , maar ons ten deezen opzigte refereeren tot het gedetailleerd verflag, het welk Wy daarvan, reeds een geruimen tyd geleeden, aan Uw Hoog Mog. gedaan hebben, ons gerusilyk verzeekerd houdende , dat daar uit aan elk onpartydig en waarheidlievend leezer zal moeten gebleeken zyn, dat, cffchoon hier of daar, in het een of ander dier Departementen , die betrekking hebben tot het benuur der Zeezaaken , fouten en gebreken zouden mogen hebben plaats gehad, veroorzaakt door onervarenheid, door ongewoonheid wan het werk. door gebrek aan toereikende hulpmiddelen, door moedloosheid, zoo wel over de onoverkomelyke hinderpaalen , met welken men te worftelen had, als over de dagelyks toeneemen. de bewyzen van ongenoegen en mistrouwen , aan de f\atie zoo onbarmhartiglyk als ouregtvaardigiyk ingeboezemd , echter door ons niets weezenlyks verzuimd is , van alles wat dienen konde, om de middelen van defenfie te doen aangroeijen , en om 'er het best mogelyke ge. bruik van te maaken , en by gevolg , dat alle

die

Sluiten