Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jan? STAAT EN OORLOG. 1785. n

die klagten over inactiviteit en werkloosheid, met welke men ons haatlyk heeft trachten te maaken , moeten worden toegefchreeven of aan ongenegenheid jeegens ons, of aan begeerte tot verandering in den vorm der Regeering deezer Landen, of aan onkunde en inexpenentie in het geene betrekking heeft tot het voeren van eenen O >rtog ter Zee. .

Zelfs zouden Wy van deze Epoque in het geheel geen gewag gemaakt hebben, indien Wy . het niet noodig geoordeeld hadden, zoo om het korte Tafereel van onze gevoelens en bedoelingen eenigszins meer compleet te maaken, als om daaruit aanleiding te neemen, om aan Uwe Hoog Mog. onder het oog te brengen het, gevaar, waarin Wy ons thans wederom bevinden, dat,even gelyk de ongelukkige uitüag des jongstgeëindigden Oorlogs ter Zee, en de daarop gevolgde allerfchadelykfte en humihante Vrede, niet, (zoo als echter had behooren te gefchieden ' in Hen men de regelen van billykheid en regtvaardighdd had willen in 't oog houden) aan den genoegzaam weerloozen toeftand van s Lands Zeemagt, en aan gebrek van toereikende hulp, maar aan onze direétie, en aan werkloosheid ja zelfs aan nog doemwaardiger oorzaaken is toegefchreeven; zoo ook thans wederom ten onzen laste zal gelegd worden de uitflag des „ Oorlogs, met welken de Staat bedreigd word, indien dezelve nadeelig is , of de nadeelen van den Vrede , tot welken de Republiek veelhgt, door haare zwak- en weerloosheid, en door gebrek aan byftand van buiten, zich zal genood, zaakt zien. Alle de poogingen , welken Wy dagelyksch zien aanwenden, om de gemoederen onzer Landgenooten meer en meer te prepareeren tot het ontvangen ook van deeze indrukken, gevoegd by de experientie, welke Wy reeds gehad hebben van het voorleedene , en ons gegrond vooruitzicht, dat de Oorlog, zoo hy doorgaat, by mogfelykheld, niet zal konnen gevoerd ■ ' J B 4 wor*

Sluiten