Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S6 jan. Z AA KEN VAN W

toegezonden, zal het voor ons en voor ieder een onmoselyk bevonden worden, om Staatsch Vlaan ■ derengenyStaaisch Braband, te gelyk met de Frontieren van den Staat, aan den kant van den ïs. fel, in veiligheid te brengen, of een gerustftellend Plan van defenfie van alle de geëxponeerde gedeelten van de Republiek te beraamt. Zoo men dan de geringe magt van den Staat zoude willen verdeden , zou men het grootfte gevaar loopen van, overal te gelyk aangevallen wordende alles te gelyk te verliezen: terwyl, wanneer men flechts voor een gedeelte zorgt (welk gedeelte het dan ook wezen moge , en geen een gedeelte is 'er, waar voor compleet gezorgt kan worden) de Bondgenooten en Ingezetenen, die het meest onmiddellyk belang hebben in de confervarie van die gedeelten, die onvoorzien zouden moeten gelaaten worden, zich deswegens beklaagen zullen , en wel met het hoogde regt.

Maar indien deeze onze voordellen , inzonderheid het laatde, dpor de hooge Bondgenooten geagreëerd, en Wy geauthonfterd mogten worden, om het zelve in alle de Provinciën in het werk te dellen ; indien het vervolgens by onze Landgenooten het fucces hebben mogt, het welk Wy meenen , van derzelver zucht tot behoud van het Vaderland , en van hunne Vry* heid , te mogen verwachten ; zouden Wy ons eenigzins in ltaat gefield zien, om de meest geëxponeerde en gevaarlykde posten te konnen bezetten , waar door met eenige meerdere gerustheid zou konnen worden afgewagt de tyd , dat de Armée zelve op de eene of andere wyze: zal konnen worden verderkt. In allen gevalle hotr den Wy ons verzekerd , dat , al konden Wy ons geenerleien buitenlandfchen byftand belooven , deeze gewapende toeftand van de Republiek by het op nieuw hervatten d-r Negociatien óver een Vergelyk , niet anders dan eene gelukkige influentie hebben zoude op de condi-

Sluiten