Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

,S ja». ZAAKEN VAN 1785.

EDELE MOGENDE H6.EREN , BYZONDERE GOEDE VRIENDEN , NAGEBUUREN EN BONDGENOTEN !

Ter gelegenheid van Onze tegenswoordige extraordinaire Staats-Vergadering , hebben de Raaden van Onzen Hove Provinciaal, onder andere Stukken, aan Ons overgebragt Uwer Edele Mog. Misfive , gefchreeven in den Hage den aö November jongstleeden , hebbende tot Bylaage een gedrukt Exemplaar van het Rapport van U Edeje Mogende Gecommhteerdens , nopens den ftaat van 's Lands Frontieren, Magazynen en Arfenaalen , nevens de daar toe fpecteerende Bylaagen; en welke U Edele Mog. van dien aart waren toegefcheenen, dat U Ed. Mog. gemeend hadden, dezelve te moeten brengen ter kennisfe van de nfpeftive Bondgenooten ,. ten einde over de voorfz. gelteldheid van 's Lands Frontieren en Magazynen , met kennisfe van zaaken te kunnen oordeelen; verzoekende U Ed. Mog. Gecommitteerdens , dat wy Onze Gecommhteerdens ter Generaliteit zouden willen gelasten, om met U Edele Mog. tot een fpoe. dig herftel van het vervallene, zo veel mogelyk, vooral in de tegenswoordige omftandigheden van zaaken, te concurreeren, en daar toe de nodige aanfchryving aan den Raad van Scaate te helpen doen.

Wy bedanken U Edele Mog. voor deeze vriendnabuurlyke communicatie; en, gelyk U Edele Mog., met betrekking'tot 's Lands Fortificatiën , geene bcetere middelen tot een fpoedig herftel zyn voorgekomen , dan dat de zaa. ken ter Generaliteit daar heen werden geriirigeert , dat door den Generaal Major en Direc. uur Generaal du Moulin, volgens zyne Memorie van den 27 Augusty 1781 , aan den Raad van Staate in het breede opgegeven, mogen werden gedaan'de noodige Infpectien en Waterpaslingen , alomme door 's Lands Frontieren, mks-

ga-

Sluiten