Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

40 jah. ZAAKEN VAN 17B3.

ichut aangegooten , en het nog deficieerend Y' zet Gefchut , met deszelfs toebehooren , ingekogt worde.

Waar van wy niet hebben mogen afwezen, U Edele Mog. deeze kennisfe re g-evcn.

Deeze hier meede eindigende , zul!' 11 wy, Edele Mogende Heeren, byzondere gQede Vrienden , Nagebuuren en Bondgenooten , U Edele Mog. beveelen in Godes heilige befcherminge.

Gefchreeven te Nymegen den 17 January 1785.

(Onder ftond)

Uwer Edele Mog. goede Vrienden.

De Staaten des Furftendoms Gelre, en Graaffchaps Zutphen.

(Onder ftond)

Ter Ordonnantie van dezelve.

(Was get.)

J. IN Dï BKTOUW:.

XIV.

Sluiten