Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

42 jan. ZAAKEN VAN 1785.

of Armhuizen, op publicque authoriteit der Magidraten van de reipect-ive Steden geërigeert, plaatl zouden kunnen hebben.

Is goedgevonden en verdaan, by ampüatie van het XI Artykel van het laatst geëmaneerd generaal Piacaat te verklaren , dat het geen aldaar wegens de Vrydomrnen van 's Lands Middelen en Regten, in opzigte van de Diacori n en publicque Godshuizen is geftatueer i, voortaan meede plaats zal hebben omtrent de A^men en Gidshuizen der Room^ch-gezinden in h'et generaal, alwaar zig die op publicque authoriteit in deze Provintie zouden mogen bevinden , zullende van alle Goederen en Waaren, impost fubjecT:, en ten behoeve der Roomfche Gods- of Armhuizen ingekogt of ingtflagen wordende , den vollen impost volgens de Ordonnantiën moeten worden betaald, des dat op het einde van ieder jaar door Armbezorgers of Regenten dier G rdfs- en Armhuizen zal worden geformeert een Lyst of Notitie van de Impost fubjerfle Waaren en Goederen , by hun ten dien einde gekogt en ingeflagen , dat de Lysten of Notitien door twee Armbezorgers of Regenten g. certificeert en onderteekend jaarlyks in de maand January van yder jaar , met exhibitie der bewyzen, lat de Impost daarvan reëelyk betaald is, zullen mo ten worden overgezonden aan de Heeren Gecommitteerde Raden , yder in zyn Quartier, ten einde die gezien , geëxamiueert, en in ordre bevonden zynde , verder aan Hun Ed. Gr. Mog. ter approbatie te worden toegezonden, met verzoek van authorifatie, om daarop de reditutie te doen , wordende de Heeren Gecommitteerde Raden, yder in zyn Quartier, geauthorifeert, aan deze Refolutie de nodige ex cutie te geven; — ende voorts goedgevonden en verdaan, dat door de Heeren van de Ridderrchap en verdere Hun Ed. Groot Mog. Gecommitteerden tot de zaken van de Financiën, met de Heeren Gecommitteerde Raden, jn den Hage en te Hoorn refideerende, zal worden geexhibeert, hoedanige praecautien ten aanzien van de Toodfche Natie, by het verleenen van gelyke Vrydomrnen aan dezelve , plaats zouden kunnan hebben, en v de

Sluiten