Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

46 jan. ZAAKEN VAN

178J.

Jen, en het Exercitie-Genootfchap de Vryheid, ten uittéiften hun genoegen te betoonen over de promptitude, den wel beftierden yver, 't voorzigtig beleid, en het bedaard overleg , welk zy gisteren avond en den gepasleerden nagt getoond hebben, om de rust, veihaheid en goede order binne deze Stad te handhaven, als mede over de welmeenende blyken van bereidwilligheid, gepasten iever en trouw door de Burgerwagt, Schutters en Leden van 't Gtnootfchap ten zeiven tydeu gegeeven , en hun dieswegens te bedanken, zoo als dezelve daarvoor bedankt werden, by deze , wordende de Heer pradidferende Burgemeefter ten dien einde verzogt, aan de Officieren van de voorfz. Corp. fen , voor ieder Corps- Extract dezer Refolutie , mee een compliment ter materie diende, ter hand te (lellen, en hun te verzoeken, om dezelve aan de Burgerwagt , de Schutters en Leden van 't Genootfchap de Vryheid, by de eerde bekwame gelegenheid te commutneeeren. — En zal Extract dezer gegeeven worden aan Heeren Burgemeelteren , om te ltrekken tot Hun Ed. Groot Acntb. informatie , en zullen voorts aan den Heere prajfideerende Burgemeetter de nodige Extraéten voor de Burgerwagt, de Schuttery en 't Geuoottchap de Vryheid, ter hand gefield worden.

Accordeert met de voorfz. Refolutie.

(Was get.)

PS. GEVAERTS,

XVII.

Sluiten