Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4« Jan. ZAAKÈN VAN i/85|

edele groot mogende heeren,

Na dat Zyne Doörlugtige Hoogheid de Heer Hertog van Brunswyk reeds zyne diraisfie van alle deszelfs Militaire Charges in dienst van dezen Staat had bekomen, ons daar van op den 25 Ocïober des afgeloopen jaars 1784 kennis gegeeven , met byvoeging, dat het Commando over het Guarnifoen, als daar mede niet meer te c^oen hebbende , had overgegeeven aan den Generaal Major en Commandeur dezer Stad Robbert Douglas, en daar op des anderendaags ait deeze Stad 's Hertogenbosch was vertrok* ken , is in deezer Stads Courant van den 21 December {784 eene Advertentie geplaatst, dat hoogstdeszelts agtergelaate Meubilaire en andere Goederen publicq zouden worden verkogt, waar van nadere onderrigting te bekomen was by den Auditeur Militair Versfeit alhier..

De Pagter van den Ouden Kleer-Accyns , of Vendumeef-rer deezer Stad, aan wien , volgends eipresfe R< folutien van de Ed. Mog. Heeren kra en van Staate, in datis 26 Aprl 1741 en 27 December 1751, buiten tegenfpraak competeert het verkoopen van zoodanige Goederen, toekomende aan Militairen , die niet onder het Guarnifoen behooren, heeft niet nagelaaten voor-* noemde Auditeur Militair geregtlyk te droen afvraageu-, wie de voorfz Verkooping zou doen , en tot antwoord bekomen, dat hy Auditeur fustineerde, daar toe te zyn geregtigt : terwyl gemelde Pagter zig voorts by Requeste aan ons heeft geaddresfeert en verzogt by zyn goed regt in deeze tegens voornoemden Auditeur Militair te worden gemaintineerr.

Wy hebben, Edele Groot Mog. Hf eren, uit hoofde van het hier voor aangehaald duidelyk en Scuverain Declaratoir , een- en andeimaal door den Raad van Staate gegeeven, en dus op fundament eener oppofme van den Auditeur Militair tegens eene klaare en generaale Wet wel

Sluiten