Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAN. STAAT EN OORLOG. 173* §t

van reede konnen werden ingebragt, gelyk wy vermoeden te zyn gefchied, nog de inhoud van hun Hoog Mog. Refolutie van den 19 September 1713 , nog die van den 26 Maart 1745$ tot welke , als in een fpeciaal geval , de eeisigemelde, eenen generalen regel vervartende, van applicatie gemaakt; gemerkt deeze beide Refolutien, in plaats van onze fultenue n het voorhande geval te verzwakken , integendeel dezelve ten fterkfte corrobereeren. Immers daar by is met zoo veele woorden verklaart, „ dat de Goederen van Militairen, NB. in aclueelen dienst van den Lande zynde , of daar in komende tl fterven, in cas van publicque Verkoopinge doof den Auditeur , en niet door den Stokhouder of Vendumeefter moeten worden verkogt:" En het is op dien grond , dat by hun Hoog Mog. Re. folutie van den 26 Maart 174J, aan den toenmaligen Auditeur Militair van het Guarnifoen alhier de verkooping der Meubüairen van den Prins van Holltein-Beek , die NB. in aclueelen dienst van den Lande zynde , ah Gouverneur1 deezer Stadt, alhier overheden was , is toegeweezen.

D >ch geheel anders is het met het tegenswoordig geval van den Heere Hertog van Brunswyk geleegen : Deeze ié voorzeeker niet meer1 in a&ueelen dienst van den Lande , veel mirt gthoorende tct het Guarnifoen, waar meede dezelve voor zyn vertrek van hier verklaarde, niet meer te doen te hebben , ook is hoogstdezelve daar in niet komen te fterven , maar zyne dimisfie van alle Militaire Charges, by hem hier te Lande bekleed , ook als Gouverneur deezer Stad bekomen hebbende , heeft hoogstdezelve het Territoir van deezen Staat verlaaten , en kan dus in dat opzigt niet anders, dan als een particulier worden geconfidereert, op welken van eene volkome applicatie zyn alle de gronden $ door ons by gemelde Requeste aan hun Hoog Mog. geallegeert.

Da Eu

Sluiten