Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jan. STAAT EN OORLOG. 1785. 53

Dat by ons het regt van Venduen, genaamd den ouden Kleer-Accyns , by de Stad werd verpagt zonder onderfcheid van der Militaire, of politicque Lieden haare Meubelen , ofte Boedels, het zy dezelve hier blyven woonen , ofte van hier vertrekken, zonder dat iemant eenige Meu<< bile Goederen anderzints publicquelyk mag verkoopen, uitgezonden Buitgoederen ende Ruiterspaarden,het geene by de Tromme ende Trompet gefchied; wyders Certificeert dezelve Magiftraat, dat een ieder, zoo Militair, als andere Perfoonen , de Penningen onder deezen Pagter van den ouden Kleer-Accyns, ofte Venduemeefier mag doen arrefteeren, mits dat het ge. fchiede door Stads Politycque Dienaars van de Juftitie, ende competeert insgelycx de Judicature over deeze zaecke aan Heeren Schepenen deezer Stad, &c. . Wy bidden U Ed. Groot Mog- te willen reflecleeren de nadeelige gevolgen voor de Burgerlyke Regten , Vryheden en Conftitutie der Regeeringen, wanneer de Reeds toegenome magt van de Auditeurs Militair in deeze Stad en andere Plaatfen van de Generaliteit nog gtooter zou worden gemaakt, in plaats van gereftringeert, en dat in een tyd, waar in alle de Bondgenooten der refpeftive Provinciën het regt der Militaire Jurisdictie in zoo een helder daglicht hebben gefield en zoo naauwkeurig bepaald: En wy mogen daarom met allen eerbied vertrouwen , dat U Ed. Gr. Mog. vooral in den tegenwoordigen tyd, waar in de geringde Burger zig met alle betamelyke vrymoedigheid op de handhaving zyner Voorregten mag beroepen , niet zullen toelaaten eenige indragt in onze Burgerlyke Regten en Jurisdictie , vooral daar by het 7 Articul der Capitulatie , waar op deeze Stad on.ïer de zagte gehoorzaamheid van hun Hoog Mogende den 14 September 1629 is gebragt, D 3 hoogst;

Sluiten