Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

14 JAS. ZAAKEN VAN 178J.

hoogstdezelve zoo plegtig hebben belooft van geen andere Jurisdictie en Geregtigheid te zullen exerceeren , dan de Hertogen en Hertoginnen van Braband daar in hebben gehad , en deze Stad in alks te tracïeeren , zoo ende gelyk de Hoofdsteden van Braband zyn gehouden en getracteert.

Het is dan, Edele Groot Mogende Heeren! op deeze en andere gronden , die wy hier niet zullen bybrengen , om deeze Misfive niet bui» ten de paaien en deszelfs oogmerk re extendee' ren, dat wy ons ten deeze aan hun Hoog Mog. als voorzegt , hebben geaddresfeert, waar toe wy de vryheid neemen ons verder eerbiedig te refere/renj in die biiiyke verwagting , dat U Ed. Gr. Mog. daar van , na behooren geinformeert zynde, geene zwaarigheid zullen maaken, derzelver Geommuteerderis ter Vergadering van hun Hoog Mog. te authorifeeren, om voor ons verzoek by voorfz. Requeste gedaan te advifeeren.

Waar meede , na U Ed. Groot Mog. in de befcherming v: n God Almagtig te hebben aanbevolen, mitsgaders eene langdurige en glorieufe Regeering toegepensent, wy de eere hebben ons met veel iever te onderfchryven.

EDfcLK GROOT MOGENDE HEEREN,

(Onder ftoad)

U-ver EL Groot Mogende ooircvieJige Dienaaren, Schepenen, Gtfwoorens en Raaien der Hoofdftad 's Hertogen bofcli.

(0.ider ftond)

Ter Ordonnantie v?n dezelve. (Was ger.)

-6NT. MARTINI,-

Peiiüonaris.

•s Bosch i8en 21 January

XVIII.

Sluiten