Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

56 jan. ZAAKEN VAN

edele mogende heeren!

De Heeren onze Gedeputeerden tot de Militaire zaken in conferentie geweest zynde met eenige Heeren Gecommitteerden uit den Raad van Staate, hebben in onze Vergaderinge gerapporteert, dat welgemelde Heeren Gecommitteerden hun hadden bekend gemaakt, dat zy verzogt en geauthorifeert waren , om uit naam en tot decharge van den Raad nogmaals en op het kragtigfte te reprefenteeren het eminent gevaar, waar in het lieve Vaderland zig bevind , door het zoo lang agter blyven van de hoogstnodige confenten in de onderfcheidene Petitiën en middelen van defenfie , door den Raad van Staate fuccesfivelyk voorgefteld en aangedrongen en de onmogelykheid , waar in de Generaliteits Kas zig bevind, om aan die defecten te fubvenieeren, verklaarende niet refponfabel te willen weezen voor. de gevolgen, die daar uit onvermydelyk zullen refulteeren, zoo als al het zelve breeder is ter nedergefiekl in een Refolutie van den Raad van Staate, aan baar Heeren Gedeputeerden in de gemelde conferentie , ten dien einde ter hand gefield,

Wy hebben deeze opening van zoodanige importantie geoordeeld, dat Wy terftond gerefolveerd hebben, Copie van de voorfz, Refolutie van den Raad van Staate aan de refpecfive Bondgenooten te moeten toezenden en aan dezelve nogmaals te reprsefenteeren de haggelyke toeBand , waar in de zaaken van de Republicq, zoo door den geweldigen aanval waar meede zy gedreigt word van buiten, als door de oneenigheid en de daar uit voortfpruitende langwylige deliberatien van binnen, zig gebragt vinden.

Dit gevaar , en die langwyligheid zyn zoo notoir en bekend, dat niemand daar aan ongevoelig is, en dat een ieder, die maar eertig inzigt heeft in de behandeling der zaken , en de geringheid der middeleD, die voor handen zyn

om

Sluiten