Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

53 jan. ZAAKEN VAN

1785.

disfolutie van de Unie te wagten is , zal ten fpoedigüen gedagt moeten worden op gepaste middelen , om daar tegen de nodige voorzieninge te doen , en de zaak in deszelfs eerfte fource te verhelpen.

Tot dac einde hebben ü Edele Mogende by derzelver Refolutie van den 12 November van ' het gi-pasfeerde jaar , aan ons voorgefl igen een byzaUere Commisfie , tot het revideeren der qootes, en om de Generaliteits Finatuien naauwkenrig te onderzoeken : De Provinciën van Utrecht en Vriesland, hebben in dat voordel reeds geconfenteert : terwyl 'er hoop is, dat eenige andere daar In binnen korten zullen concurreeren , maar waar aan de overige nog manqueeren.

Zonder ietwes te conltateeren, waar door de zaken eindelyk eens op een vaste voet gefield mogen worden, zien wy het als onmogelyk aan om den Staat uit haare tegenwoordige perplexen toeftand te redden.

Om deeze en andere redenen, vinden Wy ons verpligt, om niet alleen nogmaals met allen den yver en ernst, die ons mogelyk is , te presfee. ren op de Confencen en fpoedige furnisfementen van de Provinciën , die gcbredug zyn , zoneter het welke de zaaken ras zullen mo* ten flil ftaan, maar in het byzonder, te ver/oe^eu , dat hoe eerder zoo beter de voorfz. Retolurie van de Provincie van Hoiland, door die BniJgenooten, die zig daar meede nog niet geconformeert heb» ben, mag worden geampkcteerr.

De zaak waar op thans gejnfteert word , is van die natuur, dat die geen het minlle uitftel kan lyden, en zoo niet fpoedig op bat voorftel van den Raad van Staate en op deeze onze inltantien word gerefolveert, is zeer te dugten, dat deeze Republicq eens eindelyk verlooren zal gaan.

Wy hebben zoo wel als zyne Hoogheid en den Raad van Staate, de Bondgenooten van deeze eefteldheid der zaakeu , te meermaalen

trouw-

Sluiten