Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*o ja». ZAAKEN VAN 1785.

ExtraSt uit het Refolutien van de Edele Mog. Heeren Raaden van Staate der Vereenigde Nederlanden.

Woensdag den 19 January 1785.

De Heer van Ligtenberg heeft ter Vergadering voorgedragen en in bedenken gefteld, of de aclueele omftandigheeden niet vorderen en volftrekt noodzakelyk maken, dat de Heeren Gecommitteerden tot de Militaire zaaken worden verzogt en geauthorifeert, om uit naam en tot decharge van den Raad in een Conferentie met Heeren Gedeputeerden van haar Hoog Mog. nogmaals en op het kragtigrte te reprefenteeren het eminent gevaar waar in het lieve Vaderland zig bevind, door het zoo lang agterblyven van de hoogstnoodige Confenten in de onderfcheide Petitiën en middelen van defenfie , door den Raad fuccesfivelyk voorgefteld en aangedrongen; byzonder de zoodanigen waar van de Conclufie geen dag behoord te worden uitgefteld: namelyk, I, de Petitiën reeds in den jaare 1778 gedaan tot de Fortificatiën en Magazynen, waar in onder anderen door de Provincie van Holland maar voor de helft is geconfenteert, en door geene der Provinciën , niettegenltaande de hoogdringende nood tot voorziening van de eene en andere, iets is gejurneert, als alleenlyk een fomma van ƒ looQco 0-0 op ieder van dezelve door de Provincie van H >iland.

2. De Petitie van den 9 November laatstleden gedaan tot de Legerlasten, op dewelke , niettegenftaande dagelyks uit dezelve Ordonnantiën moeten worden geflagen, byna niest als alleen ƒ 5CO00-0-0 door de Provincie van Holland is betaald , terwyl het

Comp'

Sluiten