Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jan. STAAT EN OORLOG. 1785. 65

komen, zonder vooraf alle andere zagtere wegen , ter bereiking van 't bedoelde einde , te hebben beproeft; Zoo is tiet, dat wy de vryheid neemen , ons by deze aan Uwe Doorl. Hoogheid te addresfeerên , en op 't ootmoedigfte te verzoeken, dat Uwe Doorl. Hoogheid het daar heenen gelieve te dirigeeren , dat die Heeren hier ten eerden werkelyk kome» woonen, of dat Uwe Doorl. Hoogheid dezelven op de eerstkomende Keurdag pasfeere, en andere gequalificeerde Perfooneil in de plaats aanftelle.

Het eerde zoude ons verre het aangenaamfle zyn^ als hebbende niets perfoneels tegen die Heeren, en hebben daarom ook opzettelyk gemenageert, een ander bezwaar tegen de twee laatstgemelde Heeren te avanceeren , hierin beftaande , dat dezelve by haar eerfte aanftellinge geen Burgers, veel minder drie jaaren Burgers zyn geweest, zoo als ingevolge refolutie van Raad en Meente, van den 7 Maart 1750, word gerequireerr, en weike refolutie op den 26 April 1723 by de Landfchap , ter occafie van zeket different, is bekragtigt, zoo ais die twee Rukken, hier by gevoegt, ten klaarilen aanduiden.

Neen , Doorl. Furst! wy willen dit liever daar laa. ten, te meer, daar wy vertrouwen , dat Uwe Doorl. Hoogheid van die twee laatstgemelde refolutien , zoo min als van de eerfte zal kennis gedragen hebben ; verzoekende daaromtrent alleenlyk , dat Uwe Doorl. Hoogheid , hier van nu geinformeert zvnde, in 't toekomende geen andere Perfoonen tot Burgemeesteren , Schepenen , of Raaden gelieve aanteftellen , dan die volgens Land- en Stad-regten, conform het Reglement op de Regeering van 1750, kiesbaar zyn, en dus hier drie jaaren Burgers zyn geweest, en by continuatie werkelyk domiciliëren: Andere, het zy met eerbied gezegt, zouden wy, Eed- en Amptshalven, volftrekt niet kunnen erkennen , nog toelaaten , dat in eed genomen wierden , waarvan wy den Magiftraat ook keunis zullen geeven.

Doch wy twytfelen geen oogenblik, of Uwe Doorl. Hoogheid zal, "na Hoogstdeszelfs asquiteit, aan deeze onze regtmatige verzoeken wel gelieven ie defereeren,

XXVII. d^el. E *n

Sluiten