Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

68 jan. ZAAKEN VAN 1785.

ftellen is , voor wien dus verre te prefereeren zyn de Burger-Schutteryen en de gewapende Opgezetenen, aan wien, om in hunnen yver niet te verflaauwen, in geen verge yking of nevens hen kan gefteld worden een zodanige Müirie, welke in derzelver gevolgen met anders Sude kunnen uitwerken, dan dat onze Schutteryen en gewapende Opgezetenen een billyk misnoegen opvatteHen als of men haar begon re mistrouwen , en dat men 'aan de vordering van den Wapenhandel, waarvan bereids op veele plaatfen zoo volledige preuves ge ge ven zvn , en welke van dag tot dag toeneemen , dat vertrouwen niet fchynt te willen hegten, als me temin gefchikt zoude zyn, om volgens een geregeld pan tot ten noodige defenfie voor onze Provintie, Stad en Steeen nooa,|e verftrekken ; en waaruit mitsdien al zoude konnen opgemaakt worden dat men een rnefiance kwam te ftellen in zoo veele braave SchutSs en getrouwe Opgezetenen, die wel overtuigd van hunnen ?eedZ verphgting, geen oogenbl.k in bedenking (taan , om als een gevolg van dit een en an.,et hun goed en bloed voor de Vryheid , algemeene Veilbheid , en het behoud van Altaaren en haardfteden K tè offeren hetwelk men niet te verwagten beeft v?n efzóod nige Militie, welke uit het minde zoort van het gemeen te zamen gedeld, we verre van nadS alleen hun voordeel uit den oorlog hebben , en 00 wien men dus nimmer eenig vertrouwen ftellen kan, K bovendien het geproponeerde getal op verre nJ nfet toereikende zoude konnen zyn , om aan het

„mlrk tP voldoen. En mitsdien komt het my

vr dat ten effecte van het plan van defenfie best 3e' zvn de wapening van de Opgezetenen ten plat?e Lande ,'met allen vereischten fpoed , . tot dand te brenin en daartoe te emploijeeren die meest bekwame middelen , welke omtrent vrye Ingezetenen konnen rrchieden , doch waarby ik voor my gelove, dat de Hooge Overigheid, uit hoofde van het exteerend^ge-, vaa? de volftrektè middelen ter u.roeffemng van hef LTve' en ter obfervantie aan de Opgezetenen kan voorSyven, zonder het eftft daarvan aan een zoodanige Vryheid evertelaaten, welke in deszelfs gevolgen do r

Sluiten