Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ï& JAN- ZAAKEN VAN i78j.

te Land, van den ia der vorige maand, met gegronde redenen zouden te verwagten hebben. —— Dit is, Edele Mogende Heeren! myn advis, het geen ik Ondergefchreven verzoeke , dat in de Notulen van dit Lid getolereerd worde.

J. P. C. H. VAN RENESSE VAN WILP.

XXI. Refolutie op het Voor/lel der Stad Leyden , omtrent het doen van prompte voorkoming tegen oproerige beweegingen. Genomen in de Vergadering van hun Ed. Gr. Mo* gende. In dato 31 January 3785.

De Heeren Gedeputeerden der Stad Leyden hebben ter Vergadering gedaan de navolgende Propofitiej

EDELE GROOT MOGENDE HEEREN !

Gelyk de geest van oneenigheid , tweefpalt en feditie, zig zedert eenen geruimen tyd over verfcheide Ingezetenen dezer Provincie, en in het byzonder in zommige Steden derzelve, (gelyk daar van onze Stad , helaas J mede het gevoel heeft gehad) verl'preid heeft, tot aan zo verre zelve , dat openbaar geweld , en dadelyk tumult daar van de uitwerkzelen zyn geworder; even zoo worden 'er thans aan onderfcheidene gedeeltens van die zelve Provincie veele In- en Üpgezetenen van het platte Land gevonden met denzelven geest bezielt , en fchynen als te zamen te willen fpannen, om, of zig te verzetten tegen derzelver wettige Overheid, of, onder gezogte voorwendzels, het Land aan alle zyden jn rep en roer brengen.

Wy behoeven immers (zoo wy ons verbeelden) de waarheid van dit gepofeerde niet te bevestigen j de Propofitie door de Heeren Gede-

Sluiten