Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jah. STAAT EN OORLOG. 1785. 73

Maar! het geen wat verder gaat, de aan ons aangebragte informatien van de zyde van Lisfe dicteeren, dat men aldaar, hoe armmoedig men ook was, wel wenschte een Ducaat fchuldig te zyn dat 'er oproer kwam , en , dat eenige tyd daar na een ander zoude hebben betuigt , wel twee Ducaaten te willen geeven, dat het oproer binnen een uur zig vertoonde; en dat op Saturdag den 29 dezer te Rhynsburg eene Oranje Vlag op den Tooren zoude zyn geplaatst, welke zy, die dezelve daar op hadden gefteid, onder de fterkfle bedreigingen hadden verklaard , dat van daar niet zoude worden afgenomen , terwyl men na het plaatfen van gemelde Vlagge meer dan twee uuren de Klok hadde geluid: en intusfchen de Ingezeetenen op een brutale wyze gedrongen tot het draagen van Oranje Linten, met welke een zeer groot gedeelte de Straaten en Weegen aanhoudend langs gingen.

Wy zwygen van andere gerugten ons aan gebragt, daar onder 'er ook al gevonden worden, die dieleerden , dat het roepen van Oranje bov^n, de Staaten ender, het geluid was, het welk men voornamelyk hoorde; liever agten wy dit tafereel , het welk wy de eer hebben U Edele Groot Mog. na waarheid te fchetfen, genoegzaam , om , gevoegt met zoo veele andere berigten , weike van elders worden aangebragt, en waar onder 'er ook al een is, waar uit blykt, dat de ftoutmoedigheid (om niet te zeggen het boos opzet) bereids tot aan zoo verre zoude zyn gegaan, dat zelve de waakzame adminiftratie der Juititie door geweld zoude wezen te leur gefield. (Wy herzeggen) wy agten dit tafereel genoegzaam om aan het doorzigtig oog van CEd. Gr. Mog. over te laaten, of het minut, waar in men verkeert, niet te waardig is, om nier dadelyk werkflellig te maken die middelen, welke gepast mogen genoemt worden , om in de. zen ten prompfte te voorzien , en om in het byzonder met de meefte ernst en niet mindere E 5 ri-

Sluiten