Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

70 jan» ZAAKEN VAN 1785.

zouden kunnen worden gedetacheert, om aan dejuftitie des noois de vereischte fterke hand te bieden.

En zal Extract dezer gegeeven worden aan de voorfz. Heeren Gecommitteerde Raaden en de Advocaat Luyken voornoemt, tot derzelver narigt refpeclive.

Accordeert met de voorfz. Refolutien.

XXII. Request van Schutters en Burgers, aan de Edele Groot Achtbare Heeren van den Magiftraat der Stad Gouda. In dato . . January 1785.

Geven met alle verfchuldigde eerbied te kennen de Ondergetekende Schutters en Burgers dezer .Stad, ci;-ar zy Supplianten vernomen hebben, dat in 't laatst v?n het gepasfeerde jaar by de Wel Edele Gr, Achtb. Vroedfchap dezer Stad befloten is , om buiten eenigen last van , en zelf met voordeel voor Stads Finantien, het onbruikbaar Metaal Gefchut, aan deze Stad toebehoorende, te laten vergieten, en, in plaats van hetj'.-lve, by proville, vier nieuwe metalen Veldftukken, op behoorlyke affuiten , met den eerften te doen vervaardigen; — dat zy Supplianten vertrouwende, zig ten vollen verzekerd te mogen houden, dat dit befluit van welgemelde Vroedfchap voornamelyk , zoo niet eeniglyk , dit loffelyk oogmerk ten doelwit heeft, dat cii Gefchut tot afweering van den Vyand, tot adfilteniie en verlterking van de Stads Schuttery, en tot vermindering der onheilen, die gewoonlyk het Oorlog vergezellen, zoude worden gebruikt, zy Ondergetekenden d aidoor, en a!s gedreven door zuivere en opregte liefde tot de Stad haarer inwoninge , haare lofFelyke Reg ering en waarde Meede - Burgeren, en alleszins gezind, om voor de dierbaarlle panden, als van Vryheid tii Godsdienst, op 't voetfpoor der brave Voorvaderen , alles opteofferen, zig verplicht gevonden hebben, hunne Perfooaen, zoo tot de befcherming van deze

Stad,

Sluiten