Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

78 jat?. ZAAKEN VAN 1785.

XXill. Request van Burgers en Ingezeetenen der Veste Nyfcerk, aan den Hoog Wel Gehoor en Gejlrengen Her g. g. bentinck. , Landdrost te Vcluwe. In dato . , January 178J.

hoog edele g2eo0ren gestrenge heer!

Geven zeer eerbiedig te kennen de Ondergetekende Burgers en Ingezeetenen der Veste Nykerk, hoe dar, door de Publieke gefchriften als anders, tot hunne kennisfe gekomen is, dat veele In- en Opgezeetenen van het Vereenigde Nederland, zich zedert eeni* gen tyd zoo ten platte Lande als in de Steden hebben gewapend, en in den Wapenhandel doen onderwyzen, waar door dezelve reeds zulke vorderingen gemaakt hebben, dat van derzelver mosd en kunde al dat geene is te verwagten, het welk tot behoudenisfe van het lieve Vaderland en deszelrs Vryheid, door 's Lands Staaten van hun ais 'c nodig is, mogte begeert 'wor* den. Dat Supplianten door zulk eene Vaderlandsliefde van welmeenende Nederlanders zich vinden aangefpoort, om derzelver lolfelyke voorbeelden na te volgen , en zich mede in ftaat te ftellen om aan die verpligting te kunnen voldoen , waar toe zy als Leeden van eene vrye Staat fchuldig en gehouden zyn, en wel nitdrukkelyk om het Vaderland en deszeifs onafhanglykheid als mede hunne en der Meeie - Ingezetenen, Vrouwen, Kinderen en Bezittingen beneffens alles , wat aan vrye Menfchen dierbaar is, tegen alie geweld te kunnen befchermen en verdedigen.

Dat de Supplianten geoordeeld hebben hunnen welmeenende ievcr voor 's Lands Welzyn noch zoo veel te meerder te moeten doen blyken , in de zorgelyke omftandigheden, waar in zich dit Gemeenebest tegenwoordig bevind, daar het zelve een onrechtvaardigen

Oor-

Sluiten