Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jan. STAAT EN OORLOG. 1785. 79

Oorlog word aangedaan, en de Binden tot verwoefting van deezen Staat, alreeds in aantogt zyn: En daar de Heeren Staaten van deeze Provincie , in navolginge van eenige Nabuurige Provinciën de Wapening der In. gezeetenen nodig vinden, en de opfchryvinge der weer. baare Manfchappen, reeds op den 20 November laatstleeden bevoolen is.

Hoe zeer nu de Supplianten wenfchen hunne goede voorneemens ter uitvoer te brengen, zoo vinden zy ïich echter daar inne bepaald door 's Landfchaps Pu. blicatie van den 2de September 1783 , waar by het vergaderen en zamenbrengen van gewapende Manfchappen, buiten fpeciaal confent en toeftemminge der Oflieieren en Magiftraaten van de Plaats , verbooden is.

Dat de Supplianten niet willende treeden in eenig onderzoek der redenen, om welke Hun Ed. Mog. zulk een verbod hebben gedaan, nochte ook, tot welke einde het zelve is gefchied , en of daar door een be. daarde en vreedzaame Wapenoefening aan 's Lands Ingezeetenen vooral in de tegenswoordige omftandigheden zoude mogen belet worden, nodig hebben gevonden het voorfchreeven ter kennisfe van Uw Hoo<r Wel Geb. Geftr. te brengen, en, in een vertrouwen, dat Uw Wel Geb. Geftr. hunnen iever en bereidwilligheid om het Vaderland en alles wat in het zelve dierbaar is, op bevel der hooge Overigheid te helpen verdedigen niet zal afkeuren, zeer eerbiedig te verhopen dat

Uw Hoog Wel Geb. Geftr. aan hun gelieve tóe te „ Haan, om zich beneffens hunne Mele-Ingezeetenen „ welke hier toe zullen genegen zyn met behoorlyke „ Wapenen voorzien by elkander te voegen, en zich „ in de behandeling der Wapenen op behoorlyke tyden „ en plaats te mogen oeffenen." enz.

XXIV.

Sluiten