Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

F2B. STAAT EN OORLOG. 1785. ft

de Tnwooners van Nederland mogte inflaaa, de wet» tigfte gevolgen zyner beledigde regtvaardigheid en lang» getergde wraak uitleveren.

Het is derhalven, uit eene ernftige overweging dezer treffende omftandigheden, dat Wy ten hoogften nodig geoordeeld en befloten hebben, om Ons met alle de Burgeren en Ingezeetenen dezer Stad tot het aanbiddelyke Opperwezen , dat alles door zyne Voorzienigheid regeert, te wenden, en ten dien einde te doen houden Maandelykfche Bedeftonden, te beginnen met Woensdag den jjden dezer maand February, en vervolgens op den eerften Woensdag van yder maand, 's avonds ten vyf uuren, om in die uuren Ons gemeenfchappelyk en met de vereischte plegtigheid voor den Almagtigen Beftierder van hetH-'elal, die tot hiertoe zynen flaanden Engel niet toegelaten heeft, om ons verderf te voleinden, op het ootmoedigst te vernederen, voor den Troon zyner oneindige genade van alle onze hooggaande zonden en overtredingen, die tot den Hemel zyn opgeklommen , met een waaragtig berouw en leedwezen nederige belydenisfe te doen , daarover eene gunftige en genadige vergevinge aftefmeeken , en om met één hart en ééne ftemme de vurigfte gebeden tot de Oppermajefteit optezenden, ten einde ons te verlosfen van alle de rampen , zwarigheden en gevaren, die reeds drukken , of nog dreigen , en wel in 't byzonder, dat het den Heere behage moge, het Oorlogsvuur niet verder te doen ontbranden , maar het hart van die Mogendheid , welke, door het doen zamentrekken van een talryk leger in de nabyheid der Frontieren van dezen Staat, ons daar mede bedreigd, tot vrede te neigen , en tot dat einde de raadflagen en maatregelen, die daartoe zoo door Ons als andere Mogendheden reeds zyn of nog worden aangewend en by der hand genomen , te zegenen , op dat Wy, onder htt genot van eenen beftendigen Vrede, by onze onwaardeerbare panden van Vryheid en Godsdienst mogen bewaard blyven.

Doch , indien het integendeel Gode behaagde , om ons Land verder met de tugtigende roede des Oorlogs te kat'.yden , dat uan onze gebeden gerigt zyn , om

over

Sluiten