Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

feb. STAAT EN OORLOG. 1785. ioj

cesfen van belang zynde geperpetreerd, en alles thans oogfchynlyk in rust en ftilte zyndfc, aan het verligt oordeel van Uw Edele Mog. overlaate , of de my ter adfi« ftentie toegezonden Dei i'cheBient Ruiters, (waar omtrent Uw Edele Mog. Landvaderlyke zorge met eerbied en dankzegginge erkenne) wel van eenig nut en noodzaakelykheid kan zyn.

Waar mede, na Uw Edele Mog. de befcherminge Godes te hebben aanbevoolen, en In eerbiedige afwagiinge van Uw Edele Mog. nadere beveelen , noeme my immiddels met diep ontzag en eerbied,

EDELE MOGENDE HEEREN,

(Onder ftond) ■

Uw Edele Mogende ootmoedige Dienaar.

(Was get.)

J. ME JAN.

Rhynsburg 31 January 1785.

Waarop gelibereert zynde, is goedgevonden en ver. ftaan de Heeren Gecommitteerde Raaden voor derzelver préparatoire voorziening en genomen moeite by deeze te bedanken , en derzelver voorfz. verngte volkomen te approbeeren.

G 4 °nt-

Sluiten