Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

494 eek. ZAAKEN VAN 1785.

y~Y:>fangen een Misfive van de Heeren Gecomnir.

teerde Raaden, gefchreeven alrner op heeden, daar nevens aan hun Ed. Groot Mog. laatende toekomen de Refolutien , op gisteren en heeden by hun genomen , ter executie van her geen by hun Ed. Gioot Mog. Refolutie van gisteren was gedemandeert , bieder hier na geintereert, en hun piovifioneel verrigte contineerende.

EDELE groot mogenoe heeren,

Wy hebben de eere U Edele G:oot Mog. hier nevens te laaten toekomen de Refolutien, cp gisteren en heeden by ons genomen, ter executie van het geene U Ed. Groot Mog. by derzelver Refolutie van gisteren aan ons hebben gelieven te demandeeren, waar uit U Edele Groot Mog. zullen zien het geene provifio» neel door ons is verrigt.

Waar mede,

Edele Groot Mog. Heeren, zullen wy God Almagtig bidden ü Ed. Gr. Mog. te willen hou"tien in zyne heilige protectie. Gefchreeven iu den Hage den 1 February 178J.

(Onder Rond)

ü Ed. Gr. Mog. Dienstwillige,

De Gecommitteerde Raaden van de Staaten van Holland en Westvriesland.

(Laager ftond)

Ter Ordonnantie van dezelven,

(Was get.)

a. j. royer.

Ex.

Sluiten